SQL I - osnovno korištenje

Na ovom kursu ćete naučiti kako komunicirati sa relacijskim bazama podataka pomoću SQL-a.

Osposobiti polaznike za rad s SQL-om, osnovnim standardom za pristup bazama podataka. Nakon odslušanog seminara znat ćete modelirati strukturu baze podataka te manipulirati podacima u bazi (pregledavati, dodavati, brisati, mijenjati) upotrebom naredbi SQL-a.

Posebni naglasak postavljen je na upite bazi podataka. Uz to polaznici će naučiti modelirati bazu podataka ER dijagramima i koristiti SQL alate MS SQL Servera.

 • SQL jezik: Osnovne SQL naredbe. Vrste podataka u SQL-u. Kreiranje baze i tablica. Brisanje objekata. Ograničenja SQL-a.
 • Rad s podacima u bazi: Unos podataka u bazu. Dohvaćanje podataka iz baze. Upiti. Kriteriji i operatori upita.
 • Izmjene u bazi podataka: Izmjena podataka u tablici. Brisanje podataka iz baze. Naredba Select Into. Metode ispravljanja podataka.
 • Funkcije: Vrste funkcija. Matematičke funkcije. Rad s tekstom. Pretvorba tipova. Rad s datumom i vremenom.
 • Rad s upitima: Rad s upitima u Managment studiju. Spremanje, otvaranje i prikazivanje rezultata upita.
 • Uvod
 • Što je to baza podataka?
 • Sustav za upravljanje bazom podataka - DBMS
 • RDBMS – Relacijski DBMS
 • Transakcije i 'ACID' svojstva
 • Dizajniranje baze
 • Koraci u dizajnu
 • ER dijagrami
 • Normalizacija
 • SQL - osnove
 • SQL ključne riječi
 • DDL ključne riječi
 • DCL ključne riječi
 • DML ključne riječi
 • Tipovi podataka
 • Kreiranje objekata
 • Kreiranje baze i tablice
 • Ograničenja
 • SQL – rad sa podacima
 • Ubacivanje podataka u tablicu
 • Dohvaćanje podataka iz tablice
 • Operatori
 • SQL – izmjene i pregled podataka
 • Izmjena podataka u tablici
 • Brisanje
 • Pogledi
 • Spajanje tablica (join
 • Ispravak i ubacivanje podataka korištenjem pogleda
 • Funkcije
 • Matematičke funkcije
 • Funkcije za rad sa tekstom
 • Funkcije za pretvorbu tipova
 • Funkcije za rad sa datumima