JavaScript – osnove skriptnog jezika

Javascript je jednostavan programski jezik uz pomoć njega mogli pristupiti elementima web stranice proširujući na taj način njene mogućnosti.

Uz pomoć Javascripta vaše će stranice postati interaktivne i dinamične, a potreba komunikacije sa serverom svesti će se na minimum.

Steći osnovna znanja o programiranju koja će pomoći pri učenju ostalih programskih jezika (C, Java), naučiti upravljati elementima HTML stranice (prozorima, padajućim izbornicima, itd.), naučiti kako na HTML stranici Javascriptom reagirati na neki događaj (npr. klik miša),naučiti osnove dinamičkog HTML-a, znati kako funkcionira objektni model vaše stranice, kako koristiti Javascript da bi “oživjeli našu stranicu”, znati provjeriti podatke koje je korisnik unio u vaš formular prije nego budu proslijeđeni na server.

 • Upoznavanje sa skriptnim jezicima
 • Zpotreba skripti na web stranicama
 • Struktura JavaScript jezika
 • Osnovni strukturalni elementi jezika
 • Metode i upotreba objekata (Math, Navigator, Window, Date objekti )
 • Polja
 • Stringovi i substringovi
 • Rad sa formama i ugrađenim elementima
 • Rad sa okvirima
 • Povezivanje grafike i Javascripta
 • Upotreba događaja (onClick, onMouseOver, onMouseOut, onFocus, onBlur…)
 • Upravljanje iznimkama
 • Pisanje jednostavnih JavaScript programa
 • Uvod u JavaScript
 • Varijable, operatori, tipovi podataka i funkcije
 • Rad s objektima i poljima
 • Uvjetne naredbe i petlje
 • JavaScript i HTML DOM elementi
 • Uvod u jQuery
 • jQuery selektori i događaji
 • jQuery efekti
 • jQuery i CSS
 • Uvod u AJAX
 • AJAX zahtjevi, odgovori i događaji
 • XML i JSON formati
 • AJAX i jQuery